ضمانت شستشو

ضمانت فرش

هنگام دریافت فرش توسط سرویسکارهای این شرکت کلیه فرش ها بررسی شده و اگر عیوبی داشته باشند که شاید شما هم بی اطلاع بوده باشید به اطلاع شما خواهند رساند.

پس از آن اگر فرش عیبی داشته باشد یا سالم باشد به شما رسید  کتبی  همراه با مهر این شرکت داده خواهد شد وما موظف هستیم همان گونه که تحویل گرفته ایم , تحویل بدهیم.

اگر هرگونه آسیبی توسط این شرکت به فرش زده شود در صورت درست شدن باید تعمیر شود و در غیر اینصورت خصارت آن طبق نظر کار شناس ما و اتحادیه پرداخت خواهد شد.

توجه:

در صورت داشتن هرگونه مشکلی در فرش مانند پوسیدگی و پارگی و تداخل رنگ و لکه و پارگی ریشه و... سرویسکار را متلع کنید تا هنگام شستشو دقت بیشتری شود تا به فرش آسیب بیشتری نخورد.